Samen naar een duurzame toekomst

Sociaal

Grave sociaal, omzien naar elkaar, meedoen en erbij horen, dat is wat
telt!
Zorg en ondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg, zelfstandig thuis
blijven wonen: niet de euro’s zijn leidend, maar dat wat mensen nodig
hebben.
De gemeente bereidt het beleid voor MET de mensen om wie het gaat. We
nemen geen genoegen met een “rondje inspraak”. U praat, denkt en
beslist mee, in elk dorp, in iedere wijk!
We moeten dat ook echt samen waarmaken. Wij willen dat het beleid voor
minima, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgvragers samen tot stand
komt. 
We willen de obstakels in regelgeving en subsidiebeleid aanpakken zodat
die eenvoudiger en toegankelijk worden. We vragen veel van het
verenigingsleven en hun waardevolle vrijwilligers. Verenigingen en
organisaties krijgen meer ruimte om hun bijdrage te leveren aan
leefbaarheid, welzijn, buurtwerk en mantelzorg. Initiatieven van inwoners
op wijk- en buurtniveau worden dus actief ondersteund. Mogelijk maken
wat haalbaar is. Niet belemmeren. Dat is het uitgangspunt.
We gaan meer kansen creëren voor mensen die nu nog aan de zijlijn
staan. We gaan ons meer inzetten voor het voorkómen van problemen.
Samen met de kernteams, op wijk- en buurtniveau. Ontstaan die
problemen dan toch: dan is er ondersteuning op maat voor wie dat nodig
heeft.
Grave socialer, sterker, buurten en kernen onderling verbonden.

©VPGrave 2014 - 2021