Meer met de gemeenschap , meer bestuurskracht

Verkiezingsprogramma Raadsperiode 2018 – 2022

Samen naar een duurzame toekomst!

“Eerst de mensen, dan de cijfers”

Verenigd Progressief Grave is een progressieve lokale partij die kiest voor:

groen

solidair

actiegericht en bestuurlijk vernieuwend

Dit betekent:

Grave investeert nadrukkelijk in duurzaamheid, bestuurlijk van bovenaf en vanuit   bewonersinitiatieven van onderop. Alle gemeentelijke gebouwen worden de komende 10 jaar verduurzaamd. Maximale scheiding van afval en het gebruik van niet-fossiele energiebronnen worden gestimuleerd. Bij de sluis komt een waterkrachtcentrale en bij grotere bouwprojecten wordt het gebruik van aardwarmte en zonne-energie uitgangspunt. Op de scholen worden lessen over duurzaamheid geïntroduceerd en de gemeente faciliteert dit met lesmateriaal. De gemeente gaat in discussie met de provincie en industriële agrarische bedrijven over het op verantwoorde wijze naast elkaar bestaan van agrarische bedrijven en burgerwoningen.

Gelijke kansen voor iedereen. Iedere burger kan naar vermogen meedoen aan het maatschappelijk verkeer. Saamhorigheid en verbondenheid staan centraal. De gemeente gaat sterker inzetten op bestrijden van eenzaamheid en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Oud en jong, vrouw en man, allochtoon en autochtoon; iedereen krijgt de kans. Dit gaat niet vanzelf! Waar inwoners belemmeringen ondervinden door bijvoorbeeld een afstand tot de arbeidsmarkt of armoede, ontwikkelt de gemeente ondersteuning op maat. Ontmoetingsplekken en alternatieve vormen van dagbesteding worden omarmd. We zorgen goed voor onze mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente heeft hierbij een actieve ondersteunende en faciliterende rol.

Er wordt een collegeprogramma opgesteld met een financieel solide basis, dat op brede steun in de raad en bij de burgers kan rekenen. De kracht van argumenten zal, als het aan VPGrave ligt, weer de doorslag in de besluitvorming geven en niet de macht van het getal. College en coalitie houden gepast afstand van elkaar, ook als VPGrave deel uitmaakt van het college. Inwoners worden in een vroeg stadium bij belangrijke beleidsontwikkelingen betrokken. Deze manier van werken zal bijdragen aan een andere bestuurscultuur in Grave waarvan participatie, transparantie en bestuurlijk draagvlak de belangrijkste kenmerken zijn.

                                                                                                                    

De veiligheid van de woonomgeving en de verkeersveiligheid krijgen prioriteit. De leefbaarheid in de stad, de dorpskernen en het buitengebied vraagt investeringen in de openbare ruimte en in het beheer daarvan. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking. De bezuinigingen worden teruggedraaid. Plantsoenen, struweelwallen en bloemperken worden opgeknapt en weer planmatig onderhouden. Budgetten voor wijken en dorpen worden besteed in nauw overleg met representatieve wijkraden en dorpsraden.

Het project Historisch Grave wordt verbreed. Dit betekent niet alleen de reconstructie van de verdwenen vestingwerken. Ook de talloze rijks- en gemeentelijke monumenten in de stad en de dorpen worden meegenomen. Het advies van West-8 is hierbij leidend. Naast de zorg voor oude monumentale gebouwen en woningen staat Grave voor “de tweede fase stadsvernieuwing”. Er dienen zich belangrijke woningbouwprojecten aan, die vragen om een goede inpassing in het bestaande stedelijk weefsel van de stad. Het voormalige Visio-terrein blijft goeddeels een groene zone. De Prinsenstal wordt herontwikkeld en in de uiterwaarden wordt niet gebouwd; vanuit alle richtingen zullen de kerktorens weer het silhouet van de stad bepalen. Voor de St. Elisabethstraat wordt een passende, veilige oplossing gezocht. Het weren van het doorgaande vrachtverkeer uit de gemeente maakt deel uit van deze oplossing. Het dossier “stadsvernieuwing” wordt nadrukkelijk opgenomen in de portefeuilleverdeling van het nieuwe college.

De verwachte krimp van het aantal inwoners in Grave en de kerkdorpen is zorgelijk. Door goede vestigingsvoorwaarden voor bedrijven en wervende woonmilieus kan de krimp tot staan worden gebracht. Grave en de dorpen hebben veel te bieden. Daarom wordt een versnelling aangebracht in de realisatie van woningprojecten in verschillende categorieën. De strategische ligging van Grave tussen grote steden als Den Bosch, Nijmegen en Eindhoven en de druk op de woningmarkt in die steden geeft mogelijkheden om nieuwe bewoners naar Grave te trekken.

Wij gaan er van uit dat het noodzakelijk is de gemeente Grave over een aantal jaar op te laten gaan in een nieuwe gemeente voor het Land van Cuijk. Vanaf nu moet er gewerkt worden aan wat is gaan heten “kernendemocratie “.  Kernendemocratie betekent dat alles wat je kunt regelen op het niveau van dorpen en wijken ook op dat niveau geregeld gaat worden. Dorpen en wijken worden verantwoordelijk voor de eigen rol in de veranderende samenleving. Daar horen ook de budgetten bij die nodig zijn om de noodzakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Dorps- en wijkraden krijgen, voor zo ver dat nu nog niet het geval is, een democratische legitimatie.

De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de gemeente Grave blijft achter. De belangrijke rol van het midden- en kleinbedrijf wordt niet voldoende onderkend. Het midden- en kleinbedrijf biedt veel werkgelegenheid en verdient meer ondersteuning. De gemeente gaat zich vanaf nu nadrukkelijker bemoeien met het werven van bedrijven. Dit gebeurt bij voorkeur in samenwerking met de andere gemeentes in het Land van Cuijk.

Op het gebied van toerisme en recreatie blijft Grave, ondanks de enorme inzet van enkele organisaties en vele vrijwilligers, achter. Zowel voor dagrecreanten als voor verblijfsrecreatie komen er meer faciliteiten. In een van de toekomstige bouwprojecten wordt ruimte gemaakt voor een middenklasse hotel.

Wethouders komen uit onze eigen gemeenschap. De samenwerking zoals die in het Land van Cuijk tot stand is gekomen, wordt verder uitgebouwd. Niet de uiteindelijke vormgeving van het bestuur in de regio staat voorop, maar het behalen van resultaten. Het doel?; een vitale gemeenschap die opgewassen is tegen de eisen van nu en de eisen van de toekomst op het terrein van leefbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen, financiële gezondheid en een acceptabel lastenniveau voor burgers en bedrijven, veiligheid, groen, financieel gezond.

Het roer gaat om. De kwaliteit van de leef- en werkomgeving wordt bepaald door wat de burgers daarvan merken, niet door de papieren werkelijkheid van plannen, regels en procedures. Hier ligt een opgave. Het vraagt een cultuuromslag: bestuurlijk, ambtelijk en bij de inwoners. Nieuwe vormen van informele democratie worden ontwikkeld. VPGrave is actiegericht. Onderonsjes tussen collegeleden en burgers zijn onnodig en verboden. Beleid en procedures staan er borg voor dat burgers aan hun trekken komen. Waar dit onvoldoende is, komen wij in actie.

©VPGrave 2014 - 2021