De enige progressieve partij in de gemeente Grave

Meer bestuurskracht, meer met de gemeenschap!

Een partij die betrokken, sociaal, meelevend en realistisch is.

Actuele berichten

Het Land van Cuijk heeft recht op een stad

13 Dec 2019 23:19
Grave, stad in het Land van Cuijk, naast 33 dorpen. Beschreven in het boek van Rien van den Brand en Harm Douma. In dit boek staat de wordingsgeschiedenis van het Land van Cuijk beschreven. De historische verbanden zijn overduidelijk. Samen vormen Grave en de dorpen de noord-oostelijke rand van de Peel. Kenners van de Graafse gemeentepolitiek moesten dan ook lachen toen door coalitiepartijen LPG en CDA onlangs werd voorgesteld ambtelijke samenwerking te zoeken met Oss of Wijchen. Het zijn wilde sprongen van een coalitie die zichzelf in het nauw heeft gedreven. Men kiest willens en wetens voor bestuurlijke zelfstandigheid, en moet nu de gevolgen onder ogen zien. Uit het onderzoek door Bureau Berenschot enkele jaren geleden, kon de conclusie worden getrokken dat er maar één goede oplossing is voor de 5 gemeenten in het Land van Cuijk: een fusie. De raden van Mill & St. Hubert en Grave vonden de argumenten in dit rapport destijds niet valide en gingen hun eigen weg. Meerdere onderzoeken volgden en steeds was de conclusie dat een grote gemeente nodig is om haar taken goed uit te kunnen voeren. De resultaten werden echter anders gelezen door de voorstanders van zelfstandigheid. In elk onderzoek werd dogmatisch de bevestiging gezocht dat Grave zelfstandig kan blijven. Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis (de CBA gemeenten) hebben besloten niet langer te wachten; zij gaan fuseren om klaar te zijn voor de toekomst. Grave is daarmee niet het slachtoffer van een verraderlijk Cuijk, zoals de coalitie ons wil doen geloven. Het is eerder omgekeerd: deze coalitie laat het Land van Cuijk in de steek en benadeelt daarmee de inwoners van Grave. Want de lasten gaan omhoog, de dienstverlening verslechtert en onze reserves raken op. Grave wordt steeds minder gewild als samenwerkingspartner.  Je kunt wel dapper stand willen houden zoals het dorp van Asterix en Obelix, maar dan heb je een toverdrank nodig en die heeft Grave niet.                De CBA gemeenten blijven de hand uitsteken, ze nodigen Grave en Mill & St. Hubert opnieuw uit voor bestuurlijk samengaan of in elk geval ambtelijke samenwerking. Afgelopen week werd door college- en raadsleden van de LPG de vlucht vooruit gekozen en verontwaardigd gesteld dat we met de rug tegen de muur worden gezet. Je moet maar durven. Al jaren zien we deze situatie aankomen. En nu de CBA gemeenten aandringen bij Grave en Mill & St. Hubert om haast te maken, voelen we ons onder druk gezet. Eigenlijk schaamteloos. Of dat al niet genoeg is, heeft het college zonder de Raad daar vooraf in te kennen opdracht gegeven tot weer een onderzoek. Afgezien van de vraag of het budgetrecht van de Raad hiermee niet geschonden wordt, is het ronduit onfatsoenlijk de Raad bij zoiets te passeren. Het heeft er alle schijn van dat de coalitie met dit onderzoek opnieuw een vertragingstactiek toepast om zo feitelijk te zorgen dat Grave zelfstandig blijft. Wij houden deze coalitie verantwoordelijk voor de gevolgen van deze koers en distantieren ons hier volledig van.     Als oppositiepartijen blijven wij strijden voor aansluiting van Grave bij de voorgenomen fusie van gemeenten in het Land van Cuijk. Dat is noodzakelijk omdat de bestuurskracht van Grave zienderogen afneemt en het ambtelijk apparaat uit elkaar valt. Grave dreigt bovendien in grote financiële nood te geraken. Zo nemen de door de gemeente opgelegde belastingen en heffingen in 2020 een enorme vlucht. Voor huiseigenaren gaan de lasten met 11% omhoog en voor huurders met maar liefst 14%. Terwijl er op subsidies en voorzieningen wordt bezuinigd. Onze oproep voor een opiniepeiling over de toekomst van gemeente Grave werd ondersteund door bijna 1200 kiesgerechtigde inwoners (circa 16% ). Toch is die door de coalitie van CDA en LPG weggestemd. De LPG vond een nieuwe opiniepeiling niet nodig en het CDA wilde een brede draagvlakdiscussie onder de inwoners en onderzoek naar andere opties. Dan neem je inwoners niet serieus. Dit vinden wij een kwalijke zaak, want Grave is van de inwoners van Grave en niet van het college, de raad of welke politieke partij dan ook. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven onomwonden aan voor één gemeente Land van Cuijk te zijn ( dus inclusief Grave en Mill&St.Hubert) De oppositiepartijen hebben inmiddels een zienswijze opgesteld waarin staat waarom Grave zich bij de fusie van de CBA gemeenten zou moeten aansluiten. Die zienswijze is vanaf deze week op de websites van de drie oppositiepartijen te zien. Als u het met ons eens bent, kunt u zich aansluiten door een vergelijkbare zienswijze in te dienen (zie ook https://www.zegjaookwijbijcba.nl). Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave), Marion Wierda (D66 Grave) en Hennie Bongers (Liberaal Land van Cuijk afdeling Grave).
lees verder

GS van Noord-Brabant blijven pleiten voor één gemeente Land van Cuijk

26 Jun 2018 23:22
20180620 Brief provincie pva bestuurl toekomst St Antonis
lees verder

Koninklijke Onderscheiding voor mede-oprichter van VPGrave Léon Kamps

07 May 2018 07:23
lees verder

VPGrave neemt geen verantwoordelijkheid voor het raads- en collegeprogramma.

25 Apr 2018 06:31
De verkiezingen op 21 maart brachten een politieke aardverschuiving teweeg binnen behoudend Grave. De VVD inclusief Trots verloor de 2 zetels die de LPG won. Het progressieve blok verloor een zetel aan het CDA en bleek in de daarop volgende gesprekken kansloos voor deelname aan de door VPGrave zo gewenste brede coalitie met een afspiegelingscollege. Het CDA gaf, ondanks alle tromgeroffel voor de verkiezingen, de voorkeur aan een college met VVD en LPG. Daarmee verloochent het CDA zichzelf en vervreemdt het zich van zijn kiezers. Immers, de standpunten van LPG en CDA ten aanzien van Grave al dan niet zelfstandig stonden in de aanloop naar de verkiezingen diametraal tegenover elkaar. Het samen optrekken van LPG en CDA ( de VVD heeft inmiddels afgehaakt ) kan niet anders betekenen dan dat het CDA flinke concessies heeft moeten doen op het punt van de zelfstandigheid van de gemeente Grave. VPGrave heeft al voor de verkiezingen en ook de weken na de verkiezingen gepleit voor een breed gedragen raads- en collegeprogramma. LPG en CDA hebben pas onze inbreng gevraagd nadat zij tot een akkoord waren gekomen. Wij passen ervoor een programma te legitimeren waaraan wij niet voluit hebben kunnen meewerken. CDA en LPG hebben de verkeerde volgorde gekozen: eerst een coalitie smeden en daarna een programma opstellen. VPGrave zal, net als in de achter ons liggende periode, de voorstellen van het college beoordelen aan de hand van het eigen programma. Klopt het met elkaar dan zijn we voor, zo niet, dan zijn we tegen of amenderen we de voorstellen. Speerpunten voor VPGrave de komende 4 jaar zijn een duurzame samenleving in alle facetten, herstel en onderhoud in de openbare ruimte, het op orde krijgen van de gemeentefinanciën, een betrouwbare en duurzame communicatie met de inwoners en armoedebestrijding. U kunt op ons rekenen.   Namens de fractie van VPGrave, Jacques van Geest, fractievoorzitter.
lees verder

Kennismakingstukje van Marion Hulsebosch

05 Apr 2018 00:57
Beste mensen,   Ik realiseerde me afgelopen week dat het al weer 12 jaar geleden is dat ik afscheid nam van de Graafse gemeenteraad. In 2006 nam ik afscheid als raadslid namens GroenLinks. Intussen is Verenigd Progressief Grave tot stand gekomen, een progressieve linkse en groene combinatie. En nu mag ik weer terug komen om samen met oudgedienden en nieuwkomers een bijdrage te leveren aan de ontwikkelingen in onze gemeente.   Mensen die mij kennen weten dat ik pal sta voor mijn opvattingen, links en groen, en dat ik tegelijkertijd de verbinding zoek. Ons politieke stelsel maakt dat je als partij nooit in je eentje je zin krijgt. Het is de kunst om het evenwicht te zoeken tussen je eigen idealen en compromissen sluiten, waarbij je (niet te veel!) water bij de wijn doet…   Ik wil graag de inwoners van de dorpen en wijken uitnodigen om met ons in gesprek te blijven. Om mee te bouwen aan onze samenleving en elke kans te pakken om Grave een beetje mooier, duurzamer te maken, om een steentje bij te dragen aan ieders geluk en het plezierige wonen in onze mooie gemeente. Tot slot: hartelijk dank voor uw stem en uw vertrouwen! We gaan elkaar nog tegenkomen, Tot ziens, Marion Hulsebosch      
lees verder

Film Duurzaam

20 Mar 2018 16:15
Film Duurzaam
lees verder

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Meer >

Programma

Bekijk hier het verkiezingsprogramma van 2018-2022

lees verder

Fractie

Bekijk hier de fractie

lees verder

Verkiezingen

Bekijk hier alle kandidaten voor de verkiezingen

lees verder

©VPGrave 2014 - 2020