De enige progressieve partij in de gemeente Grave

Meer bestuurskracht, meer met de gemeenschap!

Een partij die betrokken, sociaal, meelevend en realistisch is.

Actuele berichten

Indian Summer tijdens de raadsvergadering op 22 september ’20?

20 Sep 2020 08:15
Op de agenda van de komende raadsvergadering staat onder meer “Krediet voor onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Grave”. In de loop der jaren zijn tal van onderzoeken uitgevoerd naar de bestuurlijke toekomst van onze gemeente en de best mogelijke opties. Onder meer een combinatie van Cuijk-Grave-Mill & Sint Hubert is onderzocht, aansluiten bij de vijf gemeenten in één nieuwe gemeente Land van Cuijk, zelfstandig verdergaan en zelfs aansluiten bij andere herindelingen in de regio. Terwijl er nog steeds geen volksraadpleging heeft plaatsgevonden koerst het huidige College van B&W aan op zelfstandig verdergaan. De onderzoeken blonken niet uit in kwaliteit, het laatste onderzoek van het bureau Partners & Pröpper was nota bene op enkele zinsnedes na een kopie van het rapport dat een aantal weken daarvoor aan  de gemeente Mill was aangeboden. Nu wordt ons gevraagd om een krediet beschikbaar te stellen van 50.000,- Euro voor weer een onderzoek. Wat schetste onze verbazing… tijdens de Commissie Inwoners en Bestuur, op 15 september bijeen, kwam een commissielid van een oppositiepartij met een brief van de Stuurgroep Gemeente Land van Cuijk i.o.. Deze brief was verkregen via de volkomen legale route van een WOB (Wet Openbarheid Bestuur) verzoek. De inhoud van de brief is klip en klaar. Na vele overleggen tussen de Stuurgroep en het bestuur van Grave ligt er nu een Dienstverlenings-overeenkomst (DVO) klaar om door partijen ondertekend te worden. De dienstverlenings-overeenkomst beoogt afspraken vast te leggen waarbij Grave diensten inkoopt van de ambtelijke organisatie van de nieuwe gemeente Land van Cuijk. De Stuurgroep laat weten dat zij uiterlijk op 23 september van het Graafse gemeentebestuur wil weten of het bereid is deze overeenkomst te ondertekenen. Op vragen van commissieleden aan de wethouder over wat er dan precies onderzocht moet gaan worden, hulde zij zich in algemeenheden en vertelde dat zij juist in het kader van het onderzoek daar niets over kon zeggen. Bovendien vertelde zij tot twee keer toe dat er rekening mee moet worden gehouden dat de genoemde 50.000,- mogelijk onvoldoende is en dat het College dan terugkomt bij de raad voor een aanvullend krediet. Dus…. Zonder dat wij weten waar het geld voor nodig is, zonder dat wij weten wat er in de huidige concept-overeenkomst staat, en op welke punten dat verschilt met wat het Graafse College wil, worden wij geacht dat forse bedrag beschikbaar te stellen….. Kort voor de “Lock-down” zaten we als gemeenteraad bij elkaar en vertelde het College (quotes):  “Het is vanzelfsprekend dat wij u als raad meenemen in de procesgang”. “Natuurlijk opereren wij transparant”. Hoe moeten we nu uitgaan van vertrouwen als we niet weten waar we een besluit over nemen en als we niet (mogen) weten wat de werkelijke koers van het huidige College is?! In de krant staat dat we een warm weekend zullen hebben. Het zou zo maar kunnen dat ook dinsdagavond in de raadszaal de temperatuur nog aardig gaat oplopen. VPGrave Jacques van Geest en Marion Hulsebosch
lees verder

Algemene Beschouwingen VPGrave 2020

09 Jul 2020 00:00
Algemene Beschouwingen VPGrave 2020 Voorzitter, leden van de Raad en luisteraars/kijkers thuis, Het moment is weer aangebroken dat wij ons hart mogen luchten over wat er wel en wat er niet goed gaat in de Graafse politiek. Dat heet “Algemene Beschouwingen “. Algemene Beschouwingen zijn niet aan een protocol gebonden, of het zou moeten zijn dat je het verhaal binnen de gestelde tijdstermijn afrondt. Verder mag je binnen de normen van fatsoen alles zeggen tegen de collega’s en tegen het College. Het afgelopen jaar is te karakteriseren als het jaar waarin de machtsgreep van de Lokale Partij Grave in volle omvang gestalte kreeg. Het CDA werd op inhoud en proces overboord gekieperd en twee eenmansfracties, te weten de VVD en Keerpunt 2010 bleken bereid als bijwagen de rest van de raadsperiode aan te sluiten. Voor de VVD een begrijpelijke keuze, omdat daarmee geformaliseerd werd wat al jaren een feit is. Voor Keerpunt 2010 een radicale ommezwaai, omdat tot voor kort Keerpunt 2010 niets van de LPG moest hebben en omgekeerd. Blijkbaar is de gemeenschappelijke afkeer van de drie coalitiepartijen voor aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk de verbindende factor. Daarmee is het politieke debat in de Raad wel finaal doodgeslagen. Er is een coalitie met 8 zetels en een oppositie met 7 zetels. En nagenoeg elk onderwerp van enig belang levert een stemverhouding van 8 tegen 7 op. Dodelijk voor de lokale democratie en de facto een terugkeer naar het Monisme, wat we al jaren geleden voor de gemeentepolitiek hebben afgeschaft en in Grave een wederopstanding beleeft. De LPG dicteert, de VVD en Keerpunt 2010 volgen braaf en de andere partijen hebben het nakijken. Dat levert frustraties op en is niet bepaald motiverend. Het is dan ook zo dat een aanzienlijk deel van onze inwoners, en die van de dorpen in het bijzonder, zich absoluut niet herkent in de koers die de coalitie heeft gekozen. De inwoners van onze gemeente, althans velen van hen, voelen zich niet vertegenwoordigd in het gemeentebestuur. Maar genoeg daarover. Wij hebben niet langer de illusie dat de LPG, VVD en Keerpunt 2010 tot inkeer zullen komen en alsnog willen meewerken aan een fusie met de andere gemeentes in het Land van Cuijk. Het zal mogelijk tot 4 jaar langer duren voordat die fusie een feit wordt, omdat die fusie om meerdere reden onvermijdelijk is. Nu heeft de LPG verschillende keren bij monde van haar fractievoorzitter aangegeven dat er een peiling onder de Graafse bevolking kan worden gehouden zodra dat veilig en dus verantwoord is. Welnu, dat is inmiddels het geval, om reden waarvan wij voorstaan in oktober die peiling te houden. Wij houden haar aan haar woorden. In deze Algemene Beschouwingen gaan we niet in op alle beleidsterreinen. Wij kiezen ervoor een beperkt aantal onderwerpen aan de orde te stellen. Het college De collegeperiode van wethouder Peters vonden wij een succes. Hij had zich binnen het college met nagenoeg alle problematische dossiers laten opzadelen en heeft zich na een aarzelend begin ontwikkeld tot een wethouder met oog en oor voor onze inwoners en de projecten die aan hem waren toevertrouwd. De veelheid aan dossiers en de relatief korte periode dat hij wethouder was zijn debet aan het feit dat hij weinig heeft kunnen afmaken. Wethouder Joosten, die helaas langdurig ziek is en die wij beterschap wensen, doet zijn best maar straalt niet uit dat hij de materie in de vingers heeft. Wethouder Henisch is weinig zichtbaar, maar wie ogen en oren open heeft begrijpt dat zij aan de touwtjes trekt en de dirigent is van de koers van de coalitie. Wethouder Lemmen had een slechte start door de bewoners van de Lunetten neer te zetten als zeurpieten en een commissievergadering als theater neer te zetten. Hij geeft aan de dossiers nog niet allemaal doorgenomen te hebben, wat extra lastig is als je er nog een baan bij hebt. In deze tijd van complexe en toch echt problematische omstandigheden hebben we een college nodig dat in staat is om adequaat en alert de problemen aan te vliegen. Wij hebben niet het idee dat er een college zit dat in staat is Grave door de moeilijke tijd heen te loodsen.  Niet alle keuzes van het college zijn verantwoord en begrijpelijk. Zo had het project Kranenhof nooit van de grond mogen komen en vinden wij de uitgaven van het college aan onderzoeken, adviestrajecten en procedures om toch vooral de validiteit van de zelfstandigheid te bewijzen onverantwoord. De financiën van de gemeente Een onderwerp waarover oppositie en coalitie diametraal tegenover elkaar staan. Wij als oppositiepartij zien de schulden van de gemeente almaar oplopen. We constateren dat er jaar in jaar uit meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt, we zien dat de reserves van de gemeente als sneeuw voor de zon zijn verdwenen en er komen nog een aantal flinke tegenvallers aan. We noemen mogelijke tegenvallers in het Sociaal Domein, een claim van de curator van de Scheepswerf en een nog te sluiten DVO met de nieuwe gemeente Land van Cuijk.  De coalitie daarentegen durft de stelling aan dat de gemeente financieel gezond is. Mensen, het is niet waar. We dreigen regelrecht de afgrond in te vallen.  De bekostiging vanuit het rijk richting gemeentes gaat op de helling en kleine gemeentes gaan minder krijgen, grote gemeentes gaan meer krijgen. De gevolgen: hogere lasten voor onze inwoners en voor het zoveelste jaar op rij zal de kaasschaaf langs de primaire voorzieningen gehaald worden. Sociale en culturele voorzieningen en de leefbaarheid komen ernstig in de knel! De ambtelijk vertegenwoordigster van de Provincie, mevrouw Houtman, die onlangs de Auditcommissie bezocht heeft fijntjes de vinger gelegd op wat ik zou willen bestempelen als creatief boekhouden. Grave heeft de neiging incidenteel te verwarren met structureel en rekent sterk naar zichzelf toe. In haar document lezen wij een ernstige waarschuwing terug te keren naar het juiste pad.  Een voorbeeld in het handelen van de gemeente is het feit dat een mogelijke uitgifte van het GVV-terrein nu al met een forse opbrengst is ingeboekt. Dat hoort niet en is buitengewoon opportunistisch. Het betrekken van de inwoners van Escharen – Gassel – Grave – Velp De reeds lang beloofde participatienota laat op zich wachten. Voormalig wethouder Peters was op de goede weg, doch met alle recente ontwikkelingen is het er nog steeds niet van gekomen… Berichten uit de samenleving zijn verontrustend. Inwoners worden onvoldoende gehoord, vertegenwoordigers van sociale dan wel culturele organisaties spreken vanuit hun ervaring met het overleg met de gemeente van een weinig geïnteresseerde en soms zelf respectloze houding bij vertegenwoordigers van de ambtelijke organisatie of het college. Dat vinden wij op zijn minst zorgelijk. Alleen als het echt niet anders kan of wanneer er sprake is van een informatieplicht worden inwoners betrokken of geïnformeerd. Zijn we vergeten dat de gemeente er voor de inwoners is in plaats van andersom? De bestuurlijke toekomst In weerwil van de wens van de inwoners van de drie dorpen en de wijken die buiten het centrum van Grave gelegen zijn blijft de stadse elite van de LPG het standpunt verdedigen dat Grave zelfstandig kan blijven. Wat kortzichtig. Er ligt een prachtige toekomst voor Grave en de kerkdorpen in het verschiet, maar niet als zelfstandige gemeente. Daarvoor hebben we te weinig geld, te weinig bestuurskracht en straks ook geen ambtenaren meer als de LPG persisteert bij haar voornemen het college te dwingen 1 of misschien wel 2 miljoen Euro te bezuinigen in het kader van een te sluiten dienstverleningsovereenkomst met de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het college komt alsdan in een onmogelijke positie, met als resultaat dat er vooralsnog geen dienstverleningsovereenkomst wordt afgesloten. En dat om boekhoudkundige redenen, want de meerjarenbegroting moet sluitend zijn. Dus worden er nepbezuinigingen verzonnen. Voor Grave is er maar een weg en die voert richting Land van Cuijk. En wie beweert dat Grave zelfstandig kan blijven stopt zijn hoofd in het zand en laat de rekening voor de Graafse burgers verder oplopen. Op weg naar de begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2021-2024 Raad en College komen voor duivelse dilemma’s te staan. Waarop te bezuinigen zonder essentiële voorzieningen te raken en de lasten voor de burgers onverantwoord te laten stijgen? De top van de LPG heeft in de aanloop van de verkiezingen in 2018 bezworen dat Grave financieel gezond is en blijft. We weten inmiddels beter. Ik heb daar al het nodige over gezegd. Wij steunen initiatieven van andere partijen om de burgers en de voorzieningen maximaal te ontzien. Tegelijkertijd weten we dat dit eigenlijk niet mogelijk is. Dat is de harde waarheid van dit moment.  Wij wensen het College dat nu aan zet is veel sterkte en wijsheid toe. Vanaf deze plaats danken wij ook de ambtenaren die in deze moeilijke tijd erin geslaagd zijn de benodigde werkzaamheden te verrichten onder moeilijke omstandigheden om dit debat mogelijk te maken. Fractie van VPGrave, 7 juli 2020
lees verder

Zienswijze

09 Jun 2020 00:00
ZIENSWIJZE Gemeenten Cuijk, Boxmeer, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonist.a.v. de colleges van B&Wo.v.v. Zienswijze CBA HerindelingPostbus 75360 AA Grave Grave, 4 juni 2020 Zeer gewaardeerde collega’s raadsleden, wethouders en burgemeesters van de toekomstige gemeente Land van Cuijk, Met veel belangstelling hebben wij het gewijzigde herindelingsontwerp gelezen dat u gemaakt heeft. Gewijzigd, omdat de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert zich massaal hebben uitgesproken voor aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Het is goed om te zien dat u nog steeds als doel heeft om te starten als nieuwe gemeente op 1 januari 2022. Eerder schreven wij u al dat wij met enige jaloezie kijken met de stappen die u naar de toekomst zet. Geen jaloezie uit afgunst, maar uit verlangen. Wat zouden wij hier graag ook aan mee hebben willen doen. Als het aan 7 van de 15 gemeenteraadsleden ligt, doet Grave alsnog zo snel mogelijk mee. Voor de inwoners van Escharen, Gassel, Grave en Velp. In deze zienswijze zullen wij eerst een korte beschouwing geven over de verhoudingen in de gemeenteraad in Grave. Daarna zullen wij ingaan op de verschillende aspecten volgens het beleidskader herindeling. Verhoudingen in de raad in Grave doorslaggevend? Een belangrijk document dat aan de basis ligt van uw herindelingsontwerp is het Graafs manifest van 10 juni 2011. Hierin keken de vijf gemeenteraden in het Land van Cuijk al strategisch vooruit. Grave maakte daar toen wel deel van uit. Maar nu niet van het herindelingsontwerp. Dat is zeer opvallend. Een logische vraag is dan ook: wat klopt er niet? Het onderwerp ‘herindeling’ verdeelt de politiek in Grave; met de kleinst mogelijke meerderheid worden moties, amendementen en besluiten rond dit onderwerp aangenomen, of verworpen. Helaas moeten wij constateren dat hierbij inhoudelijke argumenten genegeerd worden. Het is machtspolitiek die de boventoon voert. Ter illustratie daarvan het volgende voorbeeld: Op 18 februari 2020 is er een raadsvergadering geweest, waarbij ‘herindeling’ ook een van de onderwerpen was. Op dat moment was het voor de gemeente Grave nog mogelijk om aan te kunnen sluiten in uw huidige traject, mits er voor een bepaalde datum duidelijkheid zou zijn over wat Grave zou doen. De oppositie heeft daarom in een motie een inwonersraadpleging voorgesteld op een datum, waarbij de uitslag nog daadwerkelijk invloed gehad kon hebben. Deze motie is met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen (7 voor, 8 tegen). De stemverhouding, waarbij één stem het verschil maakt, doet wat ons betreft niet recht aan het draagvlak voor herindeling onder de inwoners van de gemeente Grave. Wij hebben meerdere redenen om aan te nemen dat de inwoners van Grave iets anders willen dan dat wat de smalst mogelijke meerderheid in de gemeenteraad nu wil. Draagvlak Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is er in Grave een opiniepeiling gehouden over een eventuele herindeling. Daarbij zijn drie opties voorgelegd: zelfstandig blijven; herindelen met de drie gemeenten Cuijk, Grave en Mill (CGM) die nu een gezamenlijke werkorganisatie hebben; en herindelen met de vijf gemeenten in het Land van Cuijk. Gezien de opkomst in verhouding tot andere verkiezingen is deze peiling representatief te noemen. Een minderheid van de inwoners vindt het een goed idee om zelfstandig te blijven (42,3%). Een meerderheid heeft aangegeven dat het beter is dat Grave onderdeel uit gaat maken van een groter geheel (56,2%). De oppositiepartijen hebben in het najaar van 2019 actie gevoerd. Zo was er een zeer hoge opkomst voor een politieke avond over de herindeling in Gassel oktober. Ook is er een zeer groot aantal handtekeningen van inwoners (bijna 1.200 oftewel 1/6 van alle kiesgerechtigden) opgehaald die graag een nieuwe opiniepeiling wensen over dit onderwerp nu de optie herindeling CGM is vervallen door de keuze van Cuijk (en inmiddels ook: Mill en Sint Hubert). Bij het vorige herindelingsontwerp zijn er 2.154 zienswijzen ingediend, waarvan er 27 een uniek karakter kenden. Eén van deze 27 zienswijzen werd 295 keer ingediend vanuit een burgerinitiatief uit Grave: 295 inwoners van Grave die, mede ook de eigen politiek, opriepen om zich aan te sluiten bij het herindelingsproces Land van Cuijk. Bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en zorgverleners wijzen ons allemaal op de voordelen van één gemeente Land van Cuijk. Bijvoorbeeld omdat dit een verlichting van de administratieve lasten oplevert. Maar vooral de wens om te kunnen werken met één consistent beleid in het Land van Cuijk. En als regio samen krachtig te kunnen bouwen aan de toekomst. U noemt dit ook terecht in uw ontwerp herindelingsadvies. Wij ondersteunen dit van harte. Naar onze mening is er, in tegenstelling tot de politieke beoordeling, weldegelijk sprake van een draagvlak vanuit Grave om mee te doen met dit herindelingsproces. Bestuurskracht De bestuurskracht van de gemeente Grave is op dit moment niet voldoende. De vele rapporten die daar iets over zeggen zijn hier duidelijk over. De bestuurskrachtmeting door Partner+Pröpper uit 2017, het rapport Berenschot en het PWC-rapport ‘Onderzoek bestuurlijke toekomst Grave; drie varianten vergeleken’: ze komen alle drie tot dezelfde conclusie. Er is onvoldoende bestuurskracht en er moet een forse niveausprong gemaakt worden om de opgaven richting de toekomst aan te kunnen. Om die niveausprong te kunnen maken is het van belang dat je ambtenaren aan je kunt binden die een bepaalde meerwaarde bieden. Het is een algemeen bekend gegeven dat de aantrekkingskracht van een kleine gemeente te klein is om deze meerwaarde in huis te halen. Gezien de hiervoor genoemde rapporten hebben de oppositiepartijen in Grave al meerdere malen aangegeven dat het college (en de raad) zich zouden moeten voorbereiden op een scenario, waarbij CGM niet langer ‘werkt’. In de woorden van het college en coalitiepartijen was dit ‘niet aan de orde’, ‘prematuur’ en ‘dat zien we dan wel, want niemand weet wat de toekomst brengt’. Inmiddels is duidelijk dat de werkorganisatie CGM op gaat houden te bestaan. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grave heeft verzocht om een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met de nieuwe herindelingsgemeente, zodat de continuïteit van noodzakelijke dienstverlening richting de inwoners gewaarborgd wordt. Maar beleidsmatig komt de gemeente Grave hiermee op het vinkentouw. De visie en richting zoals die bepaald gaat worden door de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal ook bepalen wat er mogelijk is voor Grave. Er is geen ruimte voor ‘eigen beleid’ door Grave. Alternatieven zijn er niet: andere gemeenten in de regio, zoals Oss, hebben zeer duidelijk te kennen gegeven dat ze niet bereid zijn om een dienstverleningsovereenkomst met Grave aan te gaan. Daarmee heeft de toekomstige gemeenteraad van Grave de facto niets meer te zeggen. Het blijft beperkt tot sturing van de gemeentelijke financiën in de vorm van het vaststellen van lokale lasten. Van enige vorm van bestuurskracht is dan totaal geen sprake meer. Dit lijkt ons verre van wenselijk. Gemeentelijke financiën De financiële positie van Grave wordt steeds zorgelijker. De algemene reserve blijft alsmaar teruglopen, terwijl er nog een groot aantal financiële risico’s is. Hierbij moet u onder andere denken aan claims, bijvoorbeeld vanuit het faillissement van de scheepswerf. Ook de meerjarenperspectieven zijn niet gunstig. Daarbij zijn de eventuele negatieve gevolgen van de Coronacrisis nog niet eens in meegenomen. De provincie heeft zich bij het toezichtsoordeel over de begroting van Grave in december 2019 zich zeer kritisch uitgelaten. Belangrijke raadsbesluiten, zoals de consequenties van het raadsbesluit over sportpark Kranenhof (september 2019), waren niet meegenomen in de begroting terwijl dat eigenlijk wel gemoeten had. Het wordt een forse kluif om, naar de eisen uit Den Bosch, een structureel sluitende begroting voor 2021 vast te stellen. Hierbij speelt ook het ‘opschuivend sluitend perspectief’ een rol. De provincie heeft laten weten dat minimaal de laatste twee jaarschijven (2023 en 2024) positief moeten zijn. Vanuit de financiële positie heeft de gemeente Grave al jaren geen ruimte om zelfstandig nieuw beleid door te voeren. Wij vinden het daarom verstandiger dat Grave zich alsnog aansluit bij de nieuwe herindelingsgemeente, omdat een realistisch zelfstandig toekomstperspectief ontbreekt. Interne samenhang en nabijheid van bestuur Eerder in deze zienswijze haalden wij het al aan. In Grave is, op Graafs initiatief, is ooit in 2011 het Graafs manifest vastgesteld. Een document dat min of meer als startpunt gezien kan worden van het proces dat heeft geleid tot uw herindelingsontwerp. Op tal van zaken werken de gemeentes in het Land van Cuijk al jarenlang samen; bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, toerisme en cultuur. Grave neemt deel aan 19 gemeenschappelijke regelingen in Noord Oost Brabant. Dat illustreert dat Grave zelfstandig niet in staat is haar taken uit te voeren en dat samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk is. Een herindeling is de meest vergaande vorm van samenwerking. Dit is uitgebreid omschreven in het rapport Berenschot. Daarnaast is het Land van Cuijk een fysisch- geografische eenheid waarin ruimtelijke zaken logischerwijs op regionaal niveau moeten worden aangepakt. Eigenlijk willen wij maar een ding zeggen: Grave hoort bij het Land van Cuijk. Regionale samenhang Ook in het kader van de regionale samenhang willen wij opmerken dat wij als gemeenten in het Land van Cuijk al heel lang met elkaar samenwerken. Dit heeft ons, hoewel bescheiden, toch een bepaalde positie opgeleverd in de regionale overlegkaders. Het Land van Cuijk wordt daar vaak als eenheid behandeld. Wanneer Grave geen onderdeel zou uitmaken van de nieuwe toekomstige gemeente Land van Cuijk, dan tast dit ook de positie aan van de nieuwe gemeente in deze regionale overlegkaders. Gezien het zelfstandige niveau en de bestuurskracht van de gemeente Grave moet er zelfs rekening gehouden worden met een afname van de slagkracht van regionale overleggen. De gemeente Grave zou, als zelfstandige gemeente, onvoldoende kwaliteit in kunnen brengen. Dit heeft een directe weerslag op de regionale samenwerkingen. Door de opstelling van het huidige college ten aanzien van de herindeling, heeft Grave aan bestuurlijke geloofwaardigheid ingeboet. Anders gezegd: Grave is nu het lachertje van de regio. Bij regionale bijeenkomsten met collega raadsleden uit andere gemeenten word je, om begrijpelijke redenen, steeds minder serieus genomen. Dit ondermijnt het openbaar bestuur en daarmee de belangen van de inwoners van Grave. Concluderend Grave kan niet zelfstandig verder en hoort bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk. Om dit ook democratisch te legitimeren, is het belangrijk dat inwoners van de gemeente Grave zich hierover kunnen uitspreken. Gezien uw huidige ontwerp zou het in kunnen houden dat, zelfs wanneer de inwoners van de gemeente Grave bij een inwonersraadpleging zich positief zouden uitspreken voor herindeling, de gemeente Grave zich pas in 2026 kan aansluiten. Dat lijkt ons onwenselijk, gezien de huidige en te verwachten bestuurskracht. Wij willen u verzoeken om een mogelijkheid te creëren waarbij de gemeente Grave voor die tijd alsnog kan toe treden. Wij wensen u veel wijs en succes toe met de start van de nieuwe gemeente. Met vriendelijke groeten, Dhr. A. van Megen(raadslid CDA Grave)Dhr. G.W.H.J. Eijbersen(raadslid CDA Grave)Dhr. J.J.M. Jacobs(raadslid CDA Grave)Dhr,. H.M.J. Bongers(raadslid Liberaal LVC Grave)Dhr. J.J.E. van Geest(raadslid Verenigd Progressief Grave)Mevr. M.A.M. Hulsebosch(raadslid Verenigd Progressief Grave)Mevr. M. Wierda(raadslid D66 Grave) 
lees verder

Graafs college mist de moed om de Keerpunt 2010 motie naast zich neer te leggen en een nieuwe tekst voor te stellen.

09 Mar 2020 09:36
De politieke soap in Grave duurt voort en bereikt langzamerhand een hoogtepunt. Dat kunnen we opmaken uit het collegebesluit om de motie van Keerpunt 2010 betreffende de opiniepeiling op 14 mei 2020 ongewijzigd en integraal uit te voeren. Een regelrechte blamage waarbij ik plaatsvervangende schaamte voel. Immers, heel bestuurlijk Grave wordt op de uitvoering van deze motie aangekeken en als raadslid maak ik deel uit van het gemeentebestuur. We kunnen traceren hoe de stemverhouding is geweest bij dit agendapunt tijdens de collegevergadering. Wethouder Peters heeft ongetwijfeld tegen uitvoering van de motie gestemd en de twee LPG wethouders ongetwijfeld voor. De doorslaggevende stem is dus van de burgemeester afkomstig. Onbegrijpelijk en zeer ernstig, omdat je van de voorzitter van Raad en College mag verwachten dat hij de kwaliteit van de besluitvorming bewaakt. Alle deskundigen die geraadpleegd zijn door ons en door de media geven aan dat er het nodige is aan te merken op de vraagstelling “Bent u voor het behoud van de gemeente Grave“? Door sommige experts wordt de vraagstelling eenzijdig en suggestief genoemd. Wij, de oppositie in Grave, zijn van mening dat de burgemeester nooit akkoord had mogen gaan met deze tekst en de bijlagen die bij de vraagstelling geleverd moeten worden. Het roept de vraag op of de burgemeester een vrije keuze heeft kunnen maken of zich niet heeft durven uitspreken tegen de tekst van de motie. Voor ons raadsleden een vraag die wel nooit beantwoord zal worden. Maar het laat wel een vieze smaak in de mond achter. Dat de politieke verhoudingen in Grave verstoord zijn was u natuurlijk al lang duidelijk, maar dat een zo belangrijk onderwerp als de vraagstelling bij een opiniepeiling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Graveslechts door de kleinst mogelijke meerderheid wordt gesteund is buitengewoon zorgelijk. En dat terwijl de coalitiepartijen aanvankelijk zelf waren gekomen met de tekst die later door de oppositie is ingediend en verworpen werd. Hoe het verder moet met het besturen van de gemeente Grave is onduidelijk. Het opkomstpercentage dat in de motie genoemd wordt (na herleiden van de laatste verkiezingsuitslagen) is nauwelijks haalbaar. Wat zal de reactie zijn van de coalitiepartij LPG en de medestanders Keerpunt 2010 en VVD als de grote meerderheid van de inwoners niet voor het behoud van zelfstandigheid is, maar het opkomstpercentage laag? Ik ben benieuwd. Wat ik bovenal hoop is dat de raadsleden die nu deze motie hebben gesteund bij zichzelf te rade gaan en concluderen dat er een grens is overschreden die keihard door de inwoners van Grave zal worden afgestraft.
lees verder

Het Land van Cuijk heeft recht op een stad

13 Dec 2019 23:19
Grave, stad in het Land van Cuijk, naast 33 dorpen. Beschreven in het boek van Rien van den Brand en Harm Douma. In dit boek staat de wordingsgeschiedenis van het Land van Cuijk beschreven. De historische verbanden zijn overduidelijk. Samen vormen Grave en de dorpen de noord-oostelijke rand van de Peel. Kenners van de Graafse gemeentepolitiek moesten dan ook lachen toen door coalitiepartijen LPG en CDA onlangs werd voorgesteld ambtelijke samenwerking te zoeken met Oss of Wijchen. Het zijn wilde sprongen van een coalitie die zichzelf in het nauw heeft gedreven. Men kiest willens en wetens voor bestuurlijke zelfstandigheid, en moet nu de gevolgen onder ogen zien. Uit het onderzoek door Bureau Berenschot enkele jaren geleden, kon de conclusie worden getrokken dat er maar één goede oplossing is voor de 5 gemeenten in het Land van Cuijk: een fusie. De raden van Mill & St. Hubert en Grave vonden de argumenten in dit rapport destijds niet valide en gingen hun eigen weg. Meerdere onderzoeken volgden en steeds was de conclusie dat een grote gemeente nodig is om haar taken goed uit te kunnen voeren. De resultaten werden echter anders gelezen door de voorstanders van zelfstandigheid. In elk onderzoek werd dogmatisch de bevestiging gezocht dat Grave zelfstandig kan blijven. Cuijk, Boxmeer en St. Anthonis (de CBA gemeenten) hebben besloten niet langer te wachten; zij gaan fuseren om klaar te zijn voor de toekomst. Grave is daarmee niet het slachtoffer van een verraderlijk Cuijk, zoals de coalitie ons wil doen geloven. Het is eerder omgekeerd: deze coalitie laat het Land van Cuijk in de steek en benadeelt daarmee de inwoners van Grave. Want de lasten gaan omhoog, de dienstverlening verslechtert en onze reserves raken op. Grave wordt steeds minder gewild als samenwerkingspartner.  Je kunt wel dapper stand willen houden zoals het dorp van Asterix en Obelix, maar dan heb je een toverdrank nodig en die heeft Grave niet.                De CBA gemeenten blijven de hand uitsteken, ze nodigen Grave en Mill & St. Hubert opnieuw uit voor bestuurlijk samengaan of in elk geval ambtelijke samenwerking. Afgelopen week werd door college- en raadsleden van de LPG de vlucht vooruit gekozen en verontwaardigd gesteld dat we met de rug tegen de muur worden gezet. Je moet maar durven. Al jaren zien we deze situatie aankomen. En nu de CBA gemeenten aandringen bij Grave en Mill & St. Hubert om haast te maken, voelen we ons onder druk gezet. Eigenlijk schaamteloos. Of dat al niet genoeg is, heeft het college zonder de Raad daar vooraf in te kennen opdracht gegeven tot weer een onderzoek. Afgezien van de vraag of het budgetrecht van de Raad hiermee niet geschonden wordt, is het ronduit onfatsoenlijk de Raad bij zoiets te passeren. Het heeft er alle schijn van dat de coalitie met dit onderzoek opnieuw een vertragingstactiek toepast om zo feitelijk te zorgen dat Grave zelfstandig blijft. Wij houden deze coalitie verantwoordelijk voor de gevolgen van deze koers en distantieren ons hier volledig van.     Als oppositiepartijen blijven wij strijden voor aansluiting van Grave bij de voorgenomen fusie van gemeenten in het Land van Cuijk. Dat is noodzakelijk omdat de bestuurskracht van Grave zienderogen afneemt en het ambtelijk apparaat uit elkaar valt. Grave dreigt bovendien in grote financiële nood te geraken. Zo nemen de door de gemeente opgelegde belastingen en heffingen in 2020 een enorme vlucht. Voor huiseigenaren gaan de lasten met 11% omhoog en voor huurders met maar liefst 14%. Terwijl er op subsidies en voorzieningen wordt bezuinigd. Onze oproep voor een opiniepeiling over de toekomst van gemeente Grave werd ondersteund door bijna 1200 kiesgerechtigde inwoners (circa 16% ). Toch is die door de coalitie van CDA en LPG weggestemd. De LPG vond een nieuwe opiniepeiling niet nodig en het CDA wilde een brede draagvlakdiscussie onder de inwoners en onderzoek naar andere opties. Dan neem je inwoners niet serieus. Dit vinden wij een kwalijke zaak, want Grave is van de inwoners van Grave en niet van het college, de raad of welke politieke partij dan ook. Ook Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geven onomwonden aan voor één gemeente Land van Cuijk te zijn ( dus inclusief Grave en Mill&St.Hubert) De oppositiepartijen hebben inmiddels een zienswijze opgesteld waarin staat waarom Grave zich bij de fusie van de CBA gemeenten zou moeten aansluiten. Die zienswijze is vanaf deze week op de websites van de drie oppositiepartijen te zien. Als u het met ons eens bent, kunt u zich aansluiten door een vergelijkbare zienswijze in te dienen (zie ook https://www.zegjaookwijbijcba.nl). Jacques van Geest (Verenigd Progressief Grave), Marion Wierda (D66 Grave) en Hennie Bongers (Liberaal Land van Cuijk afdeling Grave).
lees verder

GS van Noord-Brabant blijven pleiten voor één gemeente Land van Cuijk

26 Jun 2018 23:22
20180620 Brief provincie pva bestuurl toekomst St Antonis
lees verder

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Vragen van VPGrave over hoogte bouwleges

Meer >

Programma

Bekijk hier het verkiezingsprogramma van 2018-2022

lees verder

Fractie

Bekijk hier de fractie

lees verder

Verkiezingen

Bekijk hier alle kandidaten voor de verkiezingen

lees verder

©VPGrave 2014 - 2020